CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONTRACTACIÓ

1. INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL

1.1 Els termes descrits en aquest document constitueixen les Condicions Generals d’Ús i Contractació que regulen la relació de compra i venda entre la botiga online del Museu de la Xocolata (en endavant, «Venedor») i el Comprador que, a través del domini d’internet www.museuxocolata.cat (en endavant, «Lloc Web») (domini inscrit a nom d’aquesta societat al registre fundacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 1331.), adquireixi els productes que el Museu de la Xocolata ofereixi en cada moment al Comprador per a la venda online (en endavant, «els Productes»).

1.2 Aquestes Condicions Generals del Lloc Web del Museu de la Xocolata han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic; la Llei 7/1998, sobre Condicions Generals de Contractació; el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.

1.3 Els termes i condicions aplicables a la compra dels Productes oferts per a la venda al públic per part del Museu de la Xocolata a través del seu Lloc Web són tots aquells que es descriuen en aquestes Condicions Generals d’Ús i Contractació i que es detallaran en el Lloc Web al llarg del procés de compra online. El Venedor rebutja explícitament sotmetre’s a altres condicions relatives a la comanda del Comprador que no s’ajustin al que es descriu en aquest document.

1.4 Aquestes Condicions Generals tenen com a finalitat posar a disposició del Comprador la informació necessària i regular les relacions comercials que sorgeixin entre el Museu de la Xocolata i els usuaris del Lloc Web. Tant la navegació com el registre, la utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes de la web suposen l’acceptació, per part del Comprador, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals d’Ús i Contractació que regeixen l’adquisició dels productes.

L’acceptació per part del Comprador d’aquestes condicions queda regulada a través de la utilització del Lloc Web mitjançant el procediment de clicar en el botó previst a aquest efecte en fer la compra, en el qual figura la frase «He llegit i accepto les Condicions de Venda». No clicar el dit botó impedirà formalitzar la compra.

 

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D’una banda, el Venedor dels productes contractats pel Comprador és el Museu de la Xocolata, les dades identificatives del qual es detallen tot seguit:

MUSEU DE LA XOCOLATA DE BARCELONA

NIF: G61700720
Domicili social: Carrer del Comerç, 36. 08003 Barcelona
Correu electrònic: admin@museuxocolata.cat
Número de telèfon: 93 268 78 78
Inscrita al registre fundacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 1331

I, d’altra banda, el Comprador és la persona registrada al Lloc Web mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya, essent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades.

 

3. PRODUCTES OFERTS I PREUS

3.1 El Venedor publicarà, junt amb la imatge de cadascun dels Productes que siguin objecte de venda a través del Lloc Web, les característiques específiques de cadascun d’ells i el preu de venda aplicable.

3.2 El Venedor garanteix la disponibilitat de tots els Productes oferts en el Lloc Web fins al límit de les existències. En el supòsit que un Producte en concret es trobi temporalment pendent de reposició, el Venedor es compromet a indicar-ho mitjançant la manifestació «estoc pendent de reposar». En el supòsit que un producte no es trobi en estoc, el Venedor ho notificarà al Comprador i li tornarà les sumes abonades sense demores indegudes.

3.3 En cas d’haver-hi ofertes aplicables sobre el preu dels Productes, s’indicaran junt amb el preu inicial amb una tipografia diferent que permeti al Comprador identificar de manera clara el preu final del Producte. En qualsevol cas, s’indicarà el període temporal de validesa de l’oferta.

3.4 El Venedor garanteix que el preu dels Productes serà el vigent el dia de la formalització de la compra, amb independència del dia en què es formalitzi el lliurament de la comanda.

3.5 Els preus establerts en el Lloc Web inclouran l’IVA aplicable a cada producte, així com qualsevol altre impost de venda local d’Espanya que sigui aplicable. El Venedor es compromet a mantenir actualitzats els preus de conformitat amb l’impost aplicable en cada moment.

3.6 Els preus no inclouen altres taxes o costos locals derivats de la importació per part del Comprador a qualsevol altre país. El Comprador declara que coneix aquesta circumstància i les condicions concretes d’aplicació per al país de destinació de la comanda feta i accepta el pagament d’aquelles a les autoritats o intermediaris que les hi reclamin de manera separada respecte al total de l’operació de compravenda feta amb el Venedor.

3.7 El preu dels Productes no inclou les despeses d’enviament, que en tot cas aniran a càrrec del Comprador.

3.8 El preu del producte, els impostos aplicables i les despeses d’enviament apareixeran desglossats en el moment de la compra, per tal que l’usuari pugui saber exactament amb què es correspon cadascun.

3.9 Els preus indicats per als productes i serveis descrits inclouen únicament els relatius a la compra del bé o servei concret ofert i en cap cas els drets de propietat industrial, de propietat intel·lectual (de reproducció, comunicació pública, etc.) o de copyright sobre aquells o sobre altres obres en què puguin estar basats.

 

4. REQUISITS PER SER COMPRADOR

Per a l’adquisició online dels Productes, el Comprador ha de reunir les característiques següents:

1. Ser una persona física amb capacitat legal suficient per fer l’adquisició.

2. Ser una persona jurídica, tenint la persona que faci la comanda facultats suficients per efectuar la transacció en nom i representació de la persona jurídica.

3. En tot cas, ha de tenir la consideració de consumidor final, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del Comprador o de les persones en nom de les quals el Comprador estigui legalment autoritzat per actuar. En conseqüència, queden excloses, sense caràcter exhaustiu, de la utilització del Lloc Web empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies o altres intermediaris professionals del mateix sector que el Museu de la Xocolata.

4. De conformitat amb el que s’ha dit, queda totalment prohibida la revenda dels Productes adquirits a través del Lloc Web.

 

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

5.1 El Comprador, per accedir als productes oferts pel Venedor i fer una compra online, ha de donar-se d’alta a través del Lloc Web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li siguin requerides.

5.2 L’usuari selecciona un nom d’usuari i una contrasenya, i es compromet a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori d’aquells o el possible accés d’un tercer no autoritzat, de tal manera que es procedeixi al bloqueig immediat del compte.
5.3 Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que, de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

1. Omplir el carretó d’anar a comprar. Cal expressar la quantitat del producte.

2. Detalls de facturació. Selecció de l’adreça d’enviament i el territori d’entrega.

3. Tipus de pagament.

4. Comprovació i compliment de la comanda. Cal fer clic a «He llegit i accepto les condicions» per acabar el procediment de contractació.

5. Informació del pagament.

 

6. PAGAMENT I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

6.1 El pagament del preu i de les despeses d’enviament dels productes adquirits a través del Lloc Web es fa en el moment de la compra i el Venedor envia al Comprador un correu electrònic de confirmació de la comanda feta.

6.2 El Comprador ha de notificar al Venedor, ja sigui per correu electrònic o telefònicament, qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a la compra en el Lloc Web en el menor termini de temps possible, a fi que el Venedor pugui fer les gestions que consideri convenients.

6.3 El Venedor només considera vendes finals aquelles el pagament de les quals hagi fet efectiu el Comprador de manera prèvia a l’enviament i recepció mitjançant una de les formes de pagament ofertes en aquest sentit.

6.4 El Comprador rebrà, en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda, un correu electrònic d’acusament de recepció i confirmació de la compra efectuada. La comanda de productes i, per tant, el contracte, s’entén formalitzat i perfeccionat en el moment de recepció del pagament del preu per part del Venedor.

6.5 El Venedor emetrà factura física, que remetrà al correu electrònic del Comprador, si aquest ho sol·licita.

 

7. TRANSPORT. CONDICIONS EN CAS DE PÈRDUA O DETERIORAMENT

7.1 El Comprador paga per cada comanda el preu del conjunt de productes sol·licitats i unes despeses d’enviament i empaquetatge que inclouen l’assegurança específica oferta pel transportista.

7.2 La confiscació per tercers, pèrdua o deteriorament dels productes adquirits pel Comprador amb posterioritat al seu enviament per part del Venedor per causes alienes a aquest estaran subjectes a les condicions d’assegurança corresponents a la modalitat d’enviament triada, i el Venedor en cap cas podrà ser considerat part responsable de la dita circumstància. En tot cas, el Comprador accepta les condicions d’assegurança aplicables.

 

8. LLOC I TERMINI D’ENTREGA

8.1 El Venedor es compromet a entregar el producte en perfecte estat a l’adreça lliurement indicada pel Comprador.

8.2 Si en el moment del lliurament del producte a l’adreça indicada el Comprador es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts 15 dies des de la data de l’avís, el Comprador no s’ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran tornats als magatzems del Venedor i el Comprador s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades, si escau.

8.3 En conseqüència, el Venedor no assumeix cap responsabilitat si l’entrega del producte no es dugués terme pel fet que les dades facilitades pel Comprador fossin falses, inexactes o incompletes, o si el lliurament no es pogués efectuar per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada a aquest efecte, com ara l’absència del destinatari.

8.4 El Venedor es reserva el dret de cancel·lar comandes en els casos i d’acord amb els termes i condicions indicats en aquest apartat.

8.5 El Venedor farà tot el que sigui possible per ajustar els temps d’enviament i entrega al que s’indica en el Lloc Web per a cada país. No obstant això, el Comprador accepta que tots aquests temps d’enviament no són sinó una indicació aproximada, que pot variar per les circumstàncies específiques del volum de l’enviament o del lloc de destinació, o bé per circumstàncies pròpies de l’empresa responsable del transport i lliurament (inclosa la negligència per part d’aquesta), així com de qualssevol altres alienes al Venedor.

8.6 L’entrega es considera efectuada a partir del moment en què el producte és posat a disposició del Comprador en el lloc de lliurament indicat.

8.7 El risc dels productes (entre altres, de pèrdua, deteriorament o robatori) es transmetrà al Comprador a partir del moment del perfeccionament del contracte, és a dir, a partir del moment de la recepció del pagament del preu.

8.8 Les possibles taxes de duana i de venda, impostos d’importació o altres despeses derivades aniran per compte del Comprador. El Venedor no té cap control sobre tals imports.

 

9. DRET DE DESISTIMENT

9.1 El Comprador disposa d’un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció del producte per desistir de la compra. El Comprador trobarà un model de formulari de desistiment aquí.

9.2 Una vegada finalitzat el termini de 14 dies, el Venedor no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes. Es considera complert el termini si s’efectua la devolució abans que hagi conclòs el dit termini.

9.3 Per raons de protecció de la salut o d’higiene, el Comprador no tindrà dret a desistir de la compra dels productes alimentaris precintats que hagin estat desprecintats després de l’entrega. Tampoc seran aptes per ser tornats aquells productes que es poden deteriorar o que poden caducar amb rapidesa.

 

10. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

10.1 En el supòsit de desistiment de la compra d’un producte, s’han de complir els requisits següents:

a) El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i ha de conservar les instruccions, documentació, accessoris, embalatge i etiquetatge originals. Si està precintat o tancat, el dispositiu d’obertura s’ha de mantenir intacte.

b) La devolució al Venedor s’ha de fer utilitzant la mateixa caixa o sobre utilitzat en l’entrega o, si no és possible, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

c) S’ha d’incloure una còpia del justificant de compra i de l’albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més s’han de marcar els productes tornats i el motiu de la devolució.

10.2 Es procedirà a la devolució mitjançant l’enviament del formulari de devolució emplenat i dels productes a l’adreça Museu de la Xocolata. Carrer del Comerç, 36. 08003 Barcelona sense cap demora, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui el desistiment.

10.3 Les despeses d’enviament derivades de la devolució de productes pel Comprador al Venedor, així com les possibles taxes de duana, de venda o altres despeses derivades, aniran per compte del Comprador.

 

11. REEMBORSAMENT DEL PREU DELS PRODUCTES

11.1 Sempre que el Comprador hagi complert el termini i els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, el Venedor reemborsarà el preu abonat pel Comprador corresponent als productes retornats, deduïdes les despeses d’enviament motivades per la devolució.

11.2 El Comprador no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes tornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser entregats o si no s’han complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals.

11.3 Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments parcials del preu.

11.4 El Venedor gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel Comprador per a l’adquisició dels productes. El Venedor podrà retenir el reemborsament del preu fins haver rebut els productes.

 

12. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

12.1 Sense perjudici del que estableixen les clàusules anteriors i de qualssevol altres drets que li poguessin correspondre, el Comprador té dret a la reparació o reposició dels productes que s’hagi provat que són defectuosos o, en cas de no ser factible la reparació o reposició, o per decisió del Venedor, al reemborsament del preu de compra dels dits productes defectuosos o dels productes entregats, si no es corresponen amb la comanda feta, i de les despeses d’enviament que corresponguin.

12.2 En aquests supòsits, la devolució al Venedor dels productes ha de fer-la el Comprador mitjançant el procediment de devolució previst, sense que el Comprador s’hagi de fer càrrec de les despeses de devolució dels dits productes.

12.3 Sempre que el Comprador hagi seguit el procediment establert pel Venedor per a la devolució i s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, el Venedor reemborsarà el preu abonat corresponent als productes tornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes feta pel Comprador.

12.4 En cap cas es podrà fer responsable al Venedor per la compra d’un producte substitutiu o per costos de reparació del producte defectuós en què hagi incorregut el Comprador. Igualment, el Venedor no serà responsable d’altres perjudicis ocasionats al Comprador o a tercers, citant amb caràcter no limitatiu el de lucre cessant, entre altres.

 

13. MODIFICACIÓ UNILATERAL

13.1 El Venedor es reserva el dret de fer unilateralment canvis en el seu Lloc Web, en les seves polítiques i en els seus termes i condicions, incloent aquestes Condicions Generals d’Ús i Contractació, en qualsevol moment.

13.2 El Consumidor quedarà subjecte als termes, polítiques i condicions de venda en vigor en el moment de fer la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, calgui efectuar un canvi en els dits termes, condicions i polítiques o en aquestes Condicions de Venda (en aquest cas, tals canvis podrien resultar aplicables a qualssevol comandes que hagués fet anteriorment).

13.3 Si alguna d’aquestes condicions fos declarada invàlida, nul·la o ineficaç per qualsevol causa, la dita condició s’ha d’entendre exclosa sense que això pugui afectar la validesa ni l’exigibilitat de la resta de condicions.

 

14. PROTECCIÓ DE DADES

14.1 Les dades recollides a través del Lloc Web, o dels mecanismes indicats en aquest, són incorporats als fitxers titularitat del Museu de la Xocolata i es troben inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

14.2 Les dades del Comprador es fan servir per:

1. Perfeccionar, complir i controlar el compliment correcte del contracte i de les obligacions legals del Venedor.

2. Gestionar el seu compte d’usuari, l’accés i les accions que es facin com a usuari registrat.

3. Enviar-li newsletters/butlletins de notícies i informació. El Comprador pot donar-se de baixa en qualsevol moment a través del seu correu electrònic o bé entrant al «El meu compte» si ja és usuari registrat.

4. Trametre-li comunicacions promocionals sobre els productes del Museu de la Xocolata que tinguin a veure amb la seva compra o, en cas que ho hagi sol·licitat, sobre qualsevol altre producte o oferta comercial.

14.3 En relació amb les comunicacions promocionals per mitjans electrònics, el Venedor ha d’informar el Comprador, en cadascuna d’elles, sobre com donar-se de baixa d’una manera senzilla i gratuïta. El Venedor ha d’atendre la dita sol·licitud tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dintre del termini legal establert.

14.4 Pel que fa a la modificació de les dades i/o a les baixes, el Comprador pot contactar amb el Venedor a través de les dades previstes a l’apartat «Identificació de les parts» per a qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals i pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment (sense perjudici del procediment específic per a les comunicacions promocionals amb fins publicitaris per mitjans electrònics).

 

15. ATACS INFORMÀTICS

15.1 El Venedor no serà responsable dels danys o pèrdues resultants d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar l’ordinador, dades o materials del Comprador com a conseqüència de l’ús del Lloc Web o de la descàrrega de continguts d’aquest o als quals aquest pugui redireccionar.

15.2 L’accés adequat a la botiga online depèn del sistema de telecomunicacions emprat i en particular de la xarxa d’internet, per la qual cosa la Companyia no es responsabilitza d’interrupcions, demores o errors del servei per causes alienes al seu control o derivats de l’equip i/o connexió a la xarxa del Comprador que li impedeixin utilitzar els serveis oferts.

 

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

16.1 Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació d’aquestes Condicions Generals es regiran per les lleis d’Espanya i se sotmetran als Tribunals que corresponguin al lloc de compliment de l’obligació. Per tant, les operacions de venda es consideraran fetes al domicili del Museu de la Xocolata. Carrer del Comerç, 36. 08003 Barcelona.

16.2 Amb aquest document el Comprador accepta la dita jurisdicció com l’única competent per a litigis o reclamacions que se’n derivin.